• آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: 1392/09/15 ----> 1392/09/18
  • آخرین مهلت دریافت پیشنهاد ارائه کارگاه: 1392/09/15 ----> 1392/09/25
  • زمان اعلام قبول یا رد مقالات: 1392/11/01
  • آخرین مهلت دریافت مقالات اصلاح شده آماده چاپ: 1392/11/20
  • زمان برگزاری کنفرانس: 1392/12/13 - 1392/12/15