نام و نام خانوادگی دانشگاه
محسن ابراهیمی مقدم (دبیر کمیته علمی) دانشگاه شهید بهشتی
عباس آسوشه (محور فناوری اطلاعات) دانشگاه تربیت مدرس
مرتضی آنالویی (محور شبکه های کامپیوتری/سیستم های عامل و سیستم های توزیع شده) دانشگاه علم و صنعت
حسن حقیقی (محور مهندسی نرم افزار) دانشگاه شهید بهشتی
مقصود عباسپور (محور امنیت اطلاعات) دانشگاه شهید بهشتی
هشام فیلی (محور هوش مصنوعی و پردازش های هوشمند) دانشگاه تهران
محمد قدسی (محور الگوریتمها و نظریه محاسبات) دانشگاه صنعتی شریف
کیوان ناوی (محور سیستمهای دیجیتال و معماری کامپیوتر) دانشگاه شهید بهشتی