روسای کنفرانس : دکتر محمد مهدی طهرانچی و دکتر سید ابراهیم افجه ای 

دبیر کنفرانس: دکتر فریدون شمس

نشانی دبیر خانه:تهران - بزرگراه چمران - ولنجک - بلوار دانشجو - دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه سوم، اتاق 317

تلفن: 29904140(021)

تلفکس: 22431800(021)

آدرس پست الکترونیکی: CSICC2014@sbu.ac.ir