نام و نام خانوادگی سمت
محمد مهدی طهرانچی روسای کنفرانس
ابراهیم افجه ای روسای کنفرانس
فریدون شمس دبیر کنفرانس
محسن ابراهیمی مقدم دبیر کمیته علمی
اسلام ناظمی کمیته اجرایی
حسن حقیقی کمیته اجرایی
فرشاد صفایی کمیته اجرایی
علی ذاکرالحسینی کمیته اجرایی
رامک قوامی زاده کمیته اجرایی
علی جهانیان کمیته اجرایی
منا قاسمیان کمیته اجرایی
علیرضا طالب پور کمیته اجرایی